KVKK AYDINLATMA METNİ

 • Tanımlar

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu,

“Fenix”:

Fenix Dekorasyon İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi’ni

Bahçelievler Mahallesi Piri Reis Cad. No 10 / 1 Muratpaşa/Antalya

Antalya Kur.V.D.Bşk. 2960411993 Mersis 0296041199300001

(0242) 244 64 63 info@fenixyapi.com

Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,

Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,

İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.Sayın ilgili;

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) kapsamında kişisel verileriniz Fenix Dekorasyon İnşaat Turizm Ticaret Anonim Şirketi “Fenix” tarafından Veri Sorumlusu sıfatı ile işlenecektir.

 • Kişisel Verilerinizin işlenmesi

Bu verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.

 • Bilgilendirme Metni Amacı

Bu bilgilendirme, “Fenix”in sözleşme yaptığı kişilerin kişisel verilerinin hangilerini ne amaçla toplanacağını ne kadar süre tutulacağını, verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri ile kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı anlatmak ve açık rıza kısmında belirtilen hususlarda açık rıza temini amacıyla yapılmaktadır.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Amacı

“Fenix” tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan benzer amaç ve sebeplerle işlenebilir.

Sözleşmenin tarafı veya hizmet talep edenleri verileri;

 • “Fenix”in ticari, mali, hukuki sorumluluk ve yükümlülüklerin gerçekleştirilmesi,
 • Sözleşmenin içeriğinin gerçekleştirilebilmesi,
 • Genel ve kişiye özel ürün, hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmesi,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için, Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
 • Şirketimiz tarafından yapılacak projeler hakkında bilgilendirme yapılması ve talep toplanması,
 • Şirketimizin kullanımda olan lokasyonların fiziksel güvenliğinin ve denetiminin sağlanması,
 • İş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) ilişkilerinin kurulması,
 • İş ortaklarımız, tedarikçilerimiz veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin gereklerinin ve finansal mutabakatın sağlanması,
 • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
 • Şirketimizin çağrı merkezinin aranması,sms/kısa mesaj veya mail atılması veya internet sayfasının kullanılması,

amacıyla işlenecektir.

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Yöntemi

Kişisel veri sahiplerinin, “Fenix” ile sözleşmesel veya sözleşmesiz ticari/hukuki ilişki kurması ve bu ticari ilişkinin ifası sırasında, verilen amaçlar kapsamında, sözlü, yazılı veya elektronik olarak her türlü araçla “Fenix”in faaliyetlerini sürdürebilmesi için KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları doğrultusunda toplanabilmekte, işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verilerin Muhafaza Süresi

Kişisel veri sahiplerinin bu verileri “Fenix” ile olan ticari ilişkileri  devam ettiği veya etme imkanı olduğu sürece veya mevzuattan kaynaklanan zorunlu süreler çerçevesinde muhafaza edilecektir.

 • Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

“Fenix” yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirebilmek amacıyla hukuki uyum süreci, hukuki, mali, vergisel vb. denetimler amaçlarıyla iş ortaklarına, müşterilerine, tedarikçi ve üreticilerine, doğrudan ya da dolaylı olarak yurtiçi/yurtdışı iştiraklerine, “Fenix” içi birimlere, iç ve dış denetçilere ve anlaşmalı bağımsız denetim firmalarına, hukuk danışmanlarına, sair danışmanlık, destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere, diğer konularda danışmanlık destek veya hizmet aldığı veya almayı planladığı üçüncü kişilere (çeşitli ülkelerde sunucuları bulunabilecek bulut bilişim hizmeti sağlayıcıları da dâhil), kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara ve özel kişilere, kanunun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecek, yurtiçinde veya yurtdışında işlenebilecek ve “Fenix” tarafından ayrıca söz konusu Kişisel Veriler sair mecralar üzerinden de paylaşılabilecektir.

 • KVKK 11. Madde Kapsamında Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Herkes, “Fenix” başvurarak kendisiyle ilgili; Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, Kanunun 7’nci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, değişiklik ve silme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Kişisel veri sahibi bu haklarını 6698 Sayılı Kanun kapsamında kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebini içeren dilekçesi ile bizzat elden veya noter kanalıyla, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da “Fenix”e daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle muhasebe@fenixyapi.com adresine iletebilir. Belirtilen haklarınız ile ilgili talepleriniz “Fenix” tarafından 30 gün içerisinde ücretsiz olarak yanıtlanacaktır.